#1

Általános felhasználási feltételek

 

PROGEX  Általános Szerződési Feltételek

1. Együttműködés tárgya

A Progex szolgáltatásainak használata jelen Általános Szerződési Feltételek szolgáltatást igénybe vevő fél általi elfogadásával jön létre. A szolgáltatást igénybevevő fél a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyidejűleg kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket a szerződéskötést megelőzően megismerte és rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A jelen Megállapodásban az „Ön” kifejezés a szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező személyt jelenti (és/vagy bármely olyan személyt, vállalkozást, annak jogutódját, ügynökséget vagy hálózatot, amely az Ön nevében eljár), a „mi” vagy „Progex” kifejezés a Newdigital Services DMCC (székhelye: Egyesült Arab Emirátusok, Dubai, DMCC Business Centre, Jewellery & Gemplex, 3.; nyilvántartási száma: DMCC101603)-t jelenti, a „felek” kifejezés alatt pedig Önt és a Newdigital Services DMCC-t -t értjük. Ha a szolgáltatások használatát kezdeményezi, és Ön természetes személy, akkor azzal Ön kijelenti, hogy Ön cselekvőképességében sem teljesen, sem részlegesen nem korlátozott és elmúlt 18 éves (nagykorú), valamint kijelenti, hogy nem minősül fogyasztónak.

A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogviszonyban szolgáltatások alatt a következőt kell érteni: „Reklám kihelyezése és adatcsomagok kialakítása és  értékesítése az Ön weboldalán, vagy mobil oldalán.” (a továbbiakban: „Szolgáltatások”).

2. A Szolgáltatások használata

Ön kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően, a jelen Általános Szerződési Feltételek által megengedett módon és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban jogosult a Szolgáltatások használatára.  Tilos a Szolgáltatásokkal való visszaélés. Ön a Szolgáltatások igénybevétele során köteles úgy eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Tilos a joggal való visszaélés. Ön bármikor jogosult a Szolgáltatás használatával felhagyni úgy, hogy eltávolítja a releváns kódot az oldaláról.

3. Hozzáférés a Szolgáltatásokhoz

A Szolgáltatások Ön általi igénybevételének a feltétele, hogy Progex fiókot hozzon létre és fogadjon el („Fiók”). A Fiók létrehozása a Progex weboldalán található útmutató szerint történik, amely az alábbi weboldalon érhető el: www.progex.media

Ön kizárólag egy Fiókkal rendelkezhet.   A Progex jogosult a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát megtagadni, vagy korlátozni.  Ön köteles a Fiókjába havonta egy alkalommal belépni.

4. A Szolgáltatások módosítása; az Általános Szerződési Feltétel módosítása

A Szolgáltatásokat folyamatosan módosítjuk és fejlesztjük.  Jogosultak vagyunk bármikor a Szolgáltatások valamely funkcióját vagy alkalmazását eltávolítani, illetve új funkciót vagy alkalmazást hozzáadni a Szolgáltatásokhoz, továbbá jogosultak vagyunk a Szolgáltatásokat felfüggeszteni vagy azok nyújtásával felhagyni, amelyről a Progex utólag értesíti Önt.

Bármikor jogosultak vagyunk a jelen Általános Szerződési Feltétel módosítására.  A Progex bármely - akár a Szolgáltatásokra, akár az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó - módosítását ezen az oldalon tesszük közzé.  A módosítások nem visszaható hatályúak, és a közzétételüket követő 14. napon lépnek hatályba.  Ugyanakkor az olyan módosítások, amelyek a Szolgáltatások új funkciójával kapcsolatosak, illetve a jogi megfontolásból szükségessé vált módosítások a közzétételükkel azonnal hatályba lépnek.  Ha Ön nem ért egyet az Általános Szerződési Feltétel bármely módosított rendelkezésével, Ön jogosult az Általános Szerződési Feltételt tartalmazó megállapodástól a kód eltávolításával elállni.

5. Fizetés

A jelen Általános Szerződési Feltétel alapján Ön díjra jogosult a Progex által meghatározott módon a weboldalán, mobil oldalán közzétett, az oldalba befűzött Progex kódokon megjelenő hirdetési tartalomra („Reklám”) történő érvényes kattintások száma alapján, a közzétett Reklámok érvényes megjelenítésének száma alapján, illetve más olyan érvényes esemény bekövetkezése esetén, amelyre a Reklámoknak az Ön oldalain való közzétételével kapcsolatban kerül sor.

Ön abban az esetben részesül díjazásban, amennyiben az Ön által a tárgyhónapban elért / teljesített Reklám közzétételéhez kapcsolódó látogatottsági számok alapján keletkező Fiók egyenlege eléri vagy meghaladja a Progex által meghatározott kifizetési határértéket vagy küszöbértéket. Az elszámolásra minden tárgyhónapot követő hónap 25-30. napjáig kerül sor. A küszöbérték mértéke 100 EUR. Amennyiben a felek közötti jogviszony az adott elszámolási időszakban megszüntetésre kerül, úgy az elszámolás módjára a jelen Általános Szerződési Feltételek megszüntetésre vonatkozó rendelkezései irányadók.

A díjak számítása kizárólag a mi nyilvántartásunk, könyvelésünk alapján történik.  Az Önt megillető összegből levonásra kerülhet minden érvénytelen cselekménnyel vagy eseménnyel összefüggésben keletkezett összeg, amint azt a Progex a saját belátása szerint meghatározta.  Minden esetben a Progex jogosult az érvénytelen cselekmények vagy események meghatározására, és azok - többek között, de nem kizárólag - a következőket foglalják magukba:

(i) spam, érvénytelen lekérdezés (keresés), Reklám érvénytelen megjelenítése vagy érvénytelen kattintás a Reklámra bármely személy által, illetve robot, automatikus program vagy hasonló eszköz által generált módon, beleértve az Ön IP címéről vagy az Ön ellenőrzése alatt álló számítógépekről származó bármely kattintás vagy megjelenítés;

(ii) azok a kattintások, megjelenítések, amelyekre a felhasználókat pénzfizetéssel vagy megtévesztéssel vették rá, ösztönözték, vagy a felhasználókat megkérték, hogy kattintsanak a Reklámra, vagy mást tegyenek;

(iii) Reklámok olyan felhasználók részére történő szolgáltatása esetén, akiknek a böngészőjében kikapcsolták a JavaScript alkalmazást;

(iv) abban az esetben, amennyiben 3. fél jelzi az érvénytelen cselekményt, és

(v) olyan kattintások vagy megjelenítések, amelyeket a fenti (i, ii, és iii) pontokban meghatározott cselekmények jelentős mértékben érintettek, illetve azzal összefüggésbe hozhatók.

Ha Ön a Szolgáltatásokkal összefüggő bármely kifizetést vagy levonást vitat, akkor Ön köteles erről az adott kifizetést követő 30 napon belül írásban értesíteni a Progex-et.  Ha Ön a fenti határidőn belül nem emel kifogást a sérelmezett kifizetés vagy levonás ellen, úgy Ön a kifogás megtételére irányuló határidő elteltét követően nem jogosult a sérelmezett kifizetést vagy levonást vitatni. Ha bármely hirdető, amelynek a Reklámja bármely eszközön közzétételre került, elmulasztja a Progex felé fennálló fizetési kötelezettsége teljesítését, akkor jogosultak vagyunk levonást eszközölni az Ön részére járó kifizetésből, vagy mindaddig visszatartani azt, amíg a hirdető maradéktalanul eleget nem tesz a Progex felé fennálló fizetési kötelezettségének.

A megfelelő és késedelem nélküli kifizetések biztosítása érdekében az Ön felelőssége az, hogy a Fiókjában pontos elérhetőségi- és számlainformációkat adjon meg és tartson naprakészen.  Önt terheli a bankja vagy pénzügyi szolgáltatója által felszámolt bármely költség, az semmilyen esetben sem terhelhető át a Progex-re.

6. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltétel kifejezetten másként nem rendelkezik, egyik fél sem szerez semmilyen jogot, jogcímet vagy jogosultságot a másik fél szellemi alkotáshoz fűződő jogai tekintetében.

A jelen felhasználási jogosultság kizárólag abból a célból illeti meg Önt, hogy Ön a jelen Általános Szerződési Feltételben engedélyezett módon a Progex által nyújtott Szolgáltatásokat használhassa, illetve azok előnyeit élvezhesse. Ön nem jogosult a Szolgáltatások, beleértve a szoftver egésze vagy bármely része másolására, módosítására, értékesítésére, forgalmazására vagy bérbeadására, továbbá Ön nem jogosult a szoftver visszafejtésére vagy a forráskód megismerésére. Ön a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön nevét és márkajelzéseit (logó, kereskedelmi név, stb.) az előadásainkban, marketing anyagainkban és a vevőlistáinkon minden további engedély nélkül feltüntessük.

7. Adatvédelem

Az adatvédelmi szabályzatunk tartalmazza azt, hogy Szolgáltatásaink használatakor hogyan kezeljük személyes adatait és védjük a magánélethez való jogait.  A Szolgáltatások igénybevételével Ön elismeri, hogy megismerte és tudomásul vette a Progex adatvédelmi szabályzatát.

Ön köteles biztosítani, hogy bármikor, amikor a Szolgáltatásokat használja, az oldala egyértelműen elnevezett és könnyen hozzáférhető adatvédelmi szabályzattal rendelkezzen, amely a felhasználók számára világos és teljeskörű tájékoztatást tartalmaz a cookie-kkal, eszköz-specifikus információkkal, földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatokkal és bármely más információval kapcsolatban, amelyet a felhasználó eszközén tárolnak, arról elérnek, illetve arról gyűjtenek a Szolgáltatással összefüggésben, beleértve a felhasználó cookie-k kezelési lehetőségeivel kapcsolatos információkat is. Ön köteles gazdaságilag ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy megszerezze a felhasználó hozzájárulását ahhoz, ha azt az alkalmazandó jog előírja, hogy a felhasználó eszközén a Szolgáltatással kapcsolatban cookie-k, eszköz-specifikus információk, földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó adatok és egyéb adatok kerüljenek tárolásra, illetve hozzáférésre.

8. Titoktartási kötelezettség

Ön elfogadja azt, hogy előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem hozhat nyilvánosságra Progex Bizalmas Információkat. „Progex  Bizalmas Információ” többek között: (a) a Szolgáltatásokkal kapcsolatos szoftver, technológia és dokumentáció; (b) kattintási adatok vagy más statisztikai adatok, amelyek az oldal Szolgáltatásokkal összefüggő teljesítményére vonatkoznak; (c) bármely olyan más információ, amelyet a Progex elérhetővé tesz, és bizalmasként kerül megjelölésre, vagy amelyet az átadás körülményei alapján általában bizalmas információnak tekintenének, ideértve különösen az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi  LIV. törvény szerinti üzleti titkot vagy védett ismeretet.  Nem minősül Progex Bizalmas Információnak az az információ, amelyről a Szolgáltatások felhasználása előtt Önnek már jogszerűen tudomása volt, amely nem az Ön hibájából kerül nyilvánosságra, amelyet Ön önállóan fejlesztett ki, vagy amelyet harmadik személy jogszerűen adott át az Ön részére.

9. Megszüntetés

Ön bármikor jogosult a jelen Általános Szerződési Feltétel alapján létrejött megállapodás felmondására a kódok eltávolításával. A felek úgy tekintik, hogy a közöttük ily módon létrejött megállapodás akkor szűnik meg, amikor a kódok eltávolítása utáni 30 napon belül sincs megjelenés regisztrálva az Ön Fiókjában. Ha Ön felmondja a megállapodást, és az Ön egyenlege eléri vagy meghaladja az alkalmazandó küszöbértéket, akkor az Ön felmondásával érintett hónap végétől számított 90 napon belül kifizetjük Önnek az Önt megillető díjat, feltéve, hogy Ön érvénytelen cselekményt vagy eseményt nem követett el. A küszöbértéket el nem érő egyenleg esetén Ön nem jogosult semmilyen jogcímen kifizetésre.

A Progex jogosult bármikor felmondani a megállapodást, vagy bármely okból bármely oldal Szolgáltatásokban való részvételét felfüggeszteni, megszüntetni.  Ha a megállapodást az Ön szerződésszegése vagy jogellenes (érvénytelen) tevékenysége miatt mondjuk fel, akkor jogosultak vagyunk az Ön egyenlege alapján az Önnek járó díj kifizetését megtagadni, illetve az Ön egyenlegét az Önnel szemben fennálló követelésünk erejéig megterhelni.  Amennyiben Ön szerződésszegést követ el, vagy a Progex felfüggeszti, illetve megszünteti az Ön jogosultságát a Szolgáltatásokban való részvétel tekintetében, Ön a továbbiakban nem jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján új Fiókot létrehozni.

10. A szolgáltatást igénybe vevő kármentesítési kötelezettsége

Ön kötelezettséget vállal arra, hogy kármentesíti a Progex-et és hirdetőit valamennyi olyan harmadik fél követelésével szemben, amely az oldallal kapcsolatban, illetve azzal összefüggésben keletkezett, beleérve az oldalon szolgáltatott, nem a Progex által biztosított bármely tartalmat is, illetve amely a Szolgáltatások Ön általi használatával, illetve a jelen Általános Szerződési Feltétel bármely rendelkezésének az Ön általi megszegésével összefüggésben keletkezett.  A Progex hirdetői harmadik félként kedvezményezettjei a jelen mentesítésről szóló rendelkezésnek.

11. A felek nyilatkozatai

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön kijelenti, hogy (i) Ön jogosult a jelen megállapodás megkötésére; (ii) Ön a tulajdonosa az oldalnak, illetve a tulajdonos nevében jogosult minden egyes oldal tekintetében eljárni; (iii) minden olyan oldal tekintetében, amelyre a Szolgáltatások implementálásra kerülnek, Ön hozza a technikai és szerkesztői döntéseket, és Ön jogosult ellenőrzési jogot gyakorolni azzal kapcsolatban, hogy a Szolgáltatások hogyan kerülnek implementálásra az egyes oldalakon; (iv) a Progex korábban sosem mondott fel, vagy szüntetett meg más módon az Általános Szerződési Feltételek, illetve az az alapján létrejött megállapodás  Ön általi megszegése vagy az Ön érvénytelen tevékenysége miatt olyan fiókot, amelyet Ön hozott létre; (v) az Általános Szerződési Feltételek, illetve az az alapján létrejött megállapodás megkötése vagy teljesítése nem ütközik harmadik felekkel kötött szerződéseibe, vagy nem sérti harmadik felek jogait; és (vi) az Ön által a Progex-szel közölt valamennyi információ megfelel a valóságnak és pontos.

HA A MEGÁLLAPODÁS KIFEJEZETTEN MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATBAN NEM TESZÜNK SEMMILYEN ÍGÉRETET VAGY FELELŐSSÉGVÁLLALÁST.  ÍGY PÉLDÁUL NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN KÖTELEZETTSÉGET A SZOLGÁLTATÁSOKBAN A TARTALOMÉRT, A SZOLGÁLTATÁSOK SPECIFIKUS FUNKCIÓIÉRT, VAGY AZOK NYERESÉGESSÉGE, MEGBÍZHATÓSÁGA, ELÉRHETŐSÉGE, ILLETVE AZ ÖN IGÉNYEINEK VALÓ MEGFELELŐSÉGE TEKINTETÉBEN.  MINDEN SZOLGÁLTATÁST A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSAKORI  ÁLLAPOTÁBAN NYÚJTUNK.

A JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK VALAMENNYI FELELŐSSÉGVÁLLALÁST, LEGYEN AZ HALLGATÓLAGOS, KIFEJEZETT VAGY JOGSZABÁLYON ALAPULÓ.  KIFEJEZETTEN KIZÁRJUK A FELELŐSSÉG- VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST A JOGOK MEGSÉRTÉSÉVEL, KERESKEDELMI FORGALMAZHATÓSÁGGAL, ILLETVE A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATBAN.

12. Felelősségkorlátozás

A JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRUNK VALAMENNYI FELELŐSSÉGVÁLLALÁST - KIVÉVE A JELEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI KÁRmentesítésT -, ILLETVE BÁRMELY SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOG, BIZALMAS INFORMÁCIÓRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉG, TOVÁBBÁ AZ ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK MEGTARTÁSÁVAL, ÉS/VAGY A MEGÁLLAPODÁSSAL KAPCSOLATOS (TULAJDONOSI) JOGOSULTSÁG ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET.

(i) A FELEK RÖGZÍTIK, HOGY EGYMÁSSAL SZEMBEN SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM ÉRVÉNYESÍTENEK A MÁSIK FÉL SZERZŐDÉSSZEGÉSÉBŐL, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSÁBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÁRIGÉNYT, AZZAL, HOGY

(ii) A FELEK RÖGZÍTIK, HOGY A FELELŐSSÉGÜK MÉRTÉKE MAXIMÁLT, AZAZ A FELEK BÁRMELYIKE KIZÁRÓLAG A JELEN ALPONTBAN FOGLALT ÖSSZEG EREJÉIG MARASZTALHATÓ ÉS EZEN ÖSSZEGEN FELÜL SEMMILYEN TOVÁBBI KÁRTÉRÍTÉSRE VAGY EGYÉB JOGCÍMEN PÉNZ FIZETÉSÉRE NEM KÖTELEZHETŐ. A FELEK RÖGZÍTIK, HOGY A FELELŐSSÉG MAXIMÁLT MÉRTÉKE AZ A NETTÓ ÖSSZEG, AMELYET A KÉRDÉSES FÉL A JELEN MEGÁLLAPODÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN SZERZETT VAGY KAPOTT, ILLETVE AMELYRE JOGOSULTTÁ VÁLT A KÖVETELÉS NAPJÁT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ HÁROM HÓNAPOS IDŐTARTAM ALATT.  Mindkét Fél elismeri, hogy a másik Fél a jelen Megállapodást a Megállapodás felelősségkorlátozásra vonatkozó rendelkezéseire tekintettel, annak figyelembevételével kötötte meg, és hogy ezek a korlátozások a Felek megállapodásának lényeges alapját képezték.

13. Vegyes rendelkezések

Teljességi záradék; módosítások.  A jelen Általános Szerződési Feltétel a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos teljes megállapodásunk, és felülírja az azonos tárgyban kötött korábbi vagy egyidejű megállapodásokat.  A jelen Általános Szerződési Feltétel az alábbiak szerint módosítható: a 4. pontban meghatározottak szerint.

Engedményezés.  Ön nem jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás alapján keletkezett jogainak az engedményezésére vagy átruházására.

Független felek.  A felek független szerződéses partnerek, és a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás nem hoz létre ügynöki jogviszonyt, társaságot, társulást vagy közös vállalatot.

Harmadik fél kedvezményezettek kizárása.  A 10. pontban foglaltak kivételével a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás nem hoz létre harmadik félre vonatkozó kedvezményezetti jogokat.

Joglemondás hiánya.  Az 5. pontban foglaltak kivételével, ha bármely fél elmulasztja a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás valamely rendelkezésének érvényesítését, az nem eredményez joglemondást.

Érvénytelenség.  Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen, az a megállapodás többi részét nem érinti.

Alkalmazandó jog; eljáró bíróság.  A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodással, illetve a Szolgáltatásokkal kapcsolatban keletkezett valamennyi jogvitában a magyar jog az irányadó; kizárásra kerülnek Magyarország kollíziós jogi normái; a jogviták elbírálása érdekében a felek alávetik magukat – a pertárgyértéktől függően – a Székesfehérvári Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Vis major.  Egyik Fél sem felel a nem szerződésszerű teljesítésért, amennyiben (és amilyen mértékben) az a Fél önhibáján kívüli elháríthatatlan külső okra vezethető vissza (például természeti katasztrófa, háborús vagy terrorcselekmény, lázadás, , kormányzati intézkedés, vagy internetműködési zavar).

Értesítések.  A Szolgáltatás Ön általi használata vonatkozásában megkereshetjük Önt szolgálati közleményekkel, adminisztratív üzenetekkel és más információkkal.   A Progex-el való kapcsolatfelvételre vonatkozó információért kérjük, látogasson el a nyitóoldalra, amely az alábbi weboldalon érhető el: www.progex.media

14. Tájékoztatás

Progex ezúton külön tájékoztatja Önt, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek közül a 9. pont, a 11. pont és 12. pont aláhúzással kiemelt rendelkezései lényegesen eltérnek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól.